logo

Použitá literatura

Knihy

  1. ODVÁRKO, Oldřich. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2005, 198 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6303-8.
  2. ODVÁRKO, Oldřich. Posloupnosti a finanční matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2002, 123 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6239-2.
  3. RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 7. vydání. Praha 7: GRADA Publishing, a.s., 2009, 296 s. ISBN 978-80-247-3291-6.
  4. RADOVÁ, Jarmila. Finanční matematika pro každého: příklady. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, 249 s. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-3584-9.

Elektronické informační zdroje

  1. Finanční funkce (odkazy) – Excel pro Microsoft 365 Excel pro Microsoft 365 pro Mac Excel pro web. MICROSOFT CORPORATION. Support.microsoft.com.
  2. NIESEN, Jitse: MATH1510 Financial Mathematics I. University of Leeds.
  3. The Mathematics of Finance.